Voorzitter

Voorzitter gezocht met groot hart voor ondernemen!
Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht (POBD) is een vereniging die als doel heeft het bevorderen en vergroten van het financieel en economisch draagvlak voor gezamenlijke activiteiten van ondernemers in het aangesloten winkelgebied alsmede het behartigen van de belangen van ondernemers in dit winkelgebied.
De vereniging ondersteunt de ondernemers op meerdere terreinen: ze biedt een uitgebreid platform voor communicatie en netwerken, zorgt voor kennis- en ervaringsoverdracht, behartigt de belangen richting (lokale) overheid, horeca etc. en draagt bij aan de promotie van de binnenstad van Dordrecht met tal van activiteiten.
De POBD is, met het voorgenomen aftreden van de huidige voorzitter per 1 april 2023, op zoek naar een nieuw, inspirerend boegbeeld met een groot ondernemershart. Een voorzitter die op persoonlijke, proactieve en verbindende wijze de POBD versterkt in haar rol en de gezamenlijke ambities nastreeft. 

Activiteiten

 • Overleg met Gemeente, Dordrecht Marketing & Partners, Bureau Binnenstad i.o., Horeca en InRetail.
 • Organiseren van eigen evenementen in samenwerking met de diverse werkgroepen in het kernwinkelgebied.
 • Periodiek terugkerende activiteiten zoals ledenbijeenkomsten etc.

Organisatie
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester, aangevuld met vertegenwoordigers van vier taakgerichte werkgroepen. Daarnaast wordt het bestuur ondersteund door een professioneel secretariaat en een uitvoerend Kwartiermaker.
De vier taakgerichte werkgroepen hebben elk een eigen doelstelling:

 • Koplopers
 • Evenementen
 • Straathoofden
 • Openbare Ruimte

Profiel van de voorzitter 

 • Vormt in woord en daad het inspirerend boegbeeld van de POBD.
 • Is objectief en staat voor de algemene belangen van de POBD en haar leden.
 • Is ondernemend, proactief en betrokken bij Dordrecht.
 • Is een verbindende persoonlijkheid met organiserend vermogen.
 • Heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Kan goed omgaan met belangen van verschillende partijen.
 • Is in staat hoofd- en bijzaken goed van elkaar te scheiden.
 • Kan delegeren, aansturen en relativeren.
 • Heeft een flexibele agenda en voldoende ruimte in zijn/haar agenda voor het bijwonen van overleggen die vooral tijdens kantoortijden plaatsvinden.

Taken

 • Heeft de algemene leiding van de Vereniging.
 • Is verantwoordelijk voor aansturing van en wekelijks overleg met de Kwartiermaker.
 • Vertegenwoordigt de Vereniging extern waar nodig.
 • Overlegt met officiële instanties waar nodig.
 • Informeert het Bestuur over wat er speelt in de externe vertegenwoordiging.
 • Is een verbindende factor binnen Bestuur en Vereniging.
 • Is het eerste aanspreekpunt voor bestuursleden.
 • Is het eerste aanspreekpunt voor de lokale overheid, pers en andere gesprekspartners.
 • Stelt in overleg met de secretaris de agenda voor elke vergadering op.
 • Leidt de (maandelijkse) bestuursvergaderingen en de (halfjaarlijkse) ledenvergadering.
 • Ziet erop toe dat beslissingen worden genomen in overeenstemming met de wet, de statuten en het huishoudelijk reglement.
 • Stelt, in goed overleg met de secretaris en penningmeester, het jaarplan op, inclusief de begroting.
 • Ziet erop toe dat bestuursleden hun taken naar behoren vervullen en spreekt hen hierop aan indien dit niet het geval lijkt.
 • Zorgt voor draagvlak voor de ambities van de POBD.
 • Neemt deel aan de BBD i.o. vergaderingen (ongeveer 8x keer per jaar).

Inzet en vergoeding

De voorzitter wordt aangesteld voor een periode van drie jaar, met een mogelijkheid tot herbenoeming voor nog eens drie jaar. De tijd die deze functie vraagt is afhankelijk van de ambities en plannen die de voorzitter samen met het bestuur wil uitrollen en vervullen. Flexibiliteit in de agenda is wel een must. 
Het uitvoerend secretariaat en de kwartiermaker zijn de enige bezoldigde functies. Alle andere functies zijn onbezoldigd.

Meer informatie? Mail naar secretariaat@pobd.nl