Reclamebelasting

Op 16 december 2014 heeft de gemeenteraad van Dordrecht besloten tot het invoeren van een reclamebelasting. Een reclamebelasting is een directe belasting voor ondernemers die een zogenaamde openbare aankondiging doen voor hun bedrijf die zichtbaar is vanaf de openbare weg. Simpel gezegd: voor ondernemers die reclame voor hun bedrijf maken. Dat kan een uithangbord zijn, maar ook vlaggen, belettering op de etalage en/of producten in de etalage.

Waar?
De reclamebelasting wordt geheven binnen het afgebakende gebied zoals aangegeven op de bij de verordening behorende kaart.

Waarom?
De reclamebelasting is ingevoerd op verzoek van een groep ondernemers uit de binnenstad van Dordrecht. Al enige jaren was er behoefte aan een fonds voor en door ondernemers; een fonds dat kan worden ingezet voor activiteiten die bijdragen aan de vergroting van de aantrekkingskracht op bezoekers. Een fonds voor een samenwerkingsverband, de POBD, waarin ondernemers samen in overleg beslissen waaraan het beschikbare budget wordt uitgegeven. Het gaat daarbij uitdrukkelijk niet om de financiering van gemeentelijke kerntaken op het gebied van schoon, heel en veilig.

Wat kost het?
De hoogte van de reclamebelasting is afhankelijk van de WOZ waarde van het pand waarin de ondernemer is gevestigd. Daarbij hanteert de gemeente Dordrecht in 2015 de volgende indeling:

  • WOZ-waardeklasse t/m € 300.000,- : jaarlijkse bijdrage € 250,-
  • WOZ-waardeklasse vanaf € 300.000,- t/m € 800.000,-: jaarlijkse bijdrage € 375,-
  • WOZ-waardeklasse vanaf € 800.000,-: jaarlijkse bijdrage € 500,-

Wat brengt het op?
De totale opbrengst van de reclamebelasting kan variëren met de WOZ waarden in het kernwinkelgebied, maar bij het vaststellen van de verordening is de gemeente Dordrecht uitgegaan van een verwachte opbrengst van ± € 100.000. De gemeente voegt daar jaarlijks nog een subsidie van € 65.000 aan toe, waarmee een totaalbudget ontstaat van ± € 165.000.

Waar blijft het?
De leden van de vereniging POBD bepalen met elkaar hoe het budget besteed wordt. Een deel van het budget wordt besteed aan activiteiten die betrekking hebben op de hele organisatie. Het andere deel van het budget wordt verdeeld over de vier werkgroepen . Per werkgroep wordt er een activiteitenplan met bijbehorende begroting opgesteld die door de algemene ledenvergadering moet worden goedgekeurd.

Veelgestelde vragen

Hoe weet ik of ik reclamebelasting moet betalen?
U betaalt reclamebelasting wanneer uw onderneming gevestigd is binnen het kernwinkelgebied en u een openbare aankondiging heeft.

Ik heb alleen een naambordje op de gevel, wordt dat ook gezien als reclame?
Ja. Iedere ‘openbare aankondiging’ die zichtbaar is vanaf de openbare weg wordt gezien als reclamevoering en wordt meegenomen in de heffing van reclamebelasting (de in de verordening beschreven uitzonderingen daargelaten).

Wie betaalt de reclamebelasting?
De belasting wordt geheven van de gebruiker van het pand (= WOZ-object) waarop of waarbij openbare aankondigingen zijn aangetroffen. Dit is in de regel dezelfde ondernemer die ook de aanslag gemeentelijke belastingen (OZB, rioolheffing) ontvangt. Bij leegstand betaalt de eigenaar.

Is de grootte van de reclame-uiting van belang bij de hoogte van de reclameheffing?
Nee. De hoogte van de aanslag is afhankelijk van de WOZ-waarde van het bedrijfspand.

Waar kan ik de WOZ-waarde vinden?
De WOZ-waarde van uw pand wordt jaarlijks medegedeeld via de aanslag gemeentelijke belastingen/WOZbeschikking.

Betalen alleen winkeliers reclamebelasting?
Nee, iedere ondernemer die een openbare aankondiging heeft betaalt mee. Dus ook zakelijk dienstverleners, banken, horeca en andere reclamevoerders in het gebied.

Mijn winkel is slechts 3 dagen per week geopend. Kan ik dan korting krijgen?
Nee, de openingstijden van uw onderneming spelen geen rol.

Hoe zit het met leegstaande panden?
Als er sprake is van een openbare aankondiging in, aan, op of bij een leegstaand pand is het de eigenaar die de aanslag dient te voldoen.

Waarom zijn bepaalde vormen van reclame uitgezonderd van heffing?
In enkele gevallen omdat de eigenaren van reclame-uitingen onvoldoende aan te tonen belang hebben bij activiteiten die vanuit het fonds worden gefinancierd. Voorbeelden daarvan zijn: aankondigingen rondom bouwterreinen, makelaarsborden (te koop, te huur in de onmiddellijke nabijheid van het te verkopen of te verhuren object) en kerken die voor de eredienst worden gebruikt. Andere redenen om uitzonderingen toe te staan zijn efficiencyoverwegingen en omdat over bepaalde reclame al betaling aan de gemeente plaatsvindt (abri’s, zuilen).

Ik voer geen reclame/heb geen openbare aankondiging maar ben wel ondernemer. Moet ik alsnog meebetalen?
Nee. De reclameheffing is slechts van toepassing op de panden waarop of waarbij reclame wordt gevoerd.

Betaalt iedere ondernemer evenveel?
Nee. De hoogte van de aanslag hangt af van de WOZ-waarde van uw bedrijfspand.

Hoe wordt de reclamebelasting geïnd?
Voor de reclamebelasting ontvangt iedere belastingplichtige jaarlijks aan het begin van dat jaar een aparte aanslag van de gemeente die voldaan moet worden.

Kan ik de aanslag in termijnen betalen?
Ja, als u een machtiging voor periodieke afschrijving heeft afgegeven voor uw aanslag gemeentelijke belastingen dan is deze ook van toepassing op de reclamebelasting. Het bedrag zal dan in tien termijnen van uw rekening worden afgeschreven. Als u nog geen machtiging heeft afgegeven dan kunt u dit alsnog doen als u de aanslag heeft ontvangen. Wanneer geen machtiging is/wordt afgegeven dan dient de aanslag binnen twee maanden te worden voldaan.

Hoe kan ik bezwaar maken als de aanslag niet klopt?
Als u het niet eens bent met de aanslag dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van de aanslag hiertegen een bezwaarschrift indienen. Op de aanslag die u ontvangt staat aangegeven hoe u dit kunt doen.

Ik krijg al ieder jaar een aanslag precariobelasting voor mijn reclamebord/-vlag. Moet ik nu ook reclamebelasting betalen?
Ja, dit zijn twee verschillende heffingen met een verschillend doel. De precariobelasting is een zuivere belasting die de gemeente heft. De reclamebelasting wordt geheven en als subsidie uitgekeerd aan de Vereniging Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht.

Waar blijft het geld?
De opbrengsten van de reclamebelasting worden ter beschikking gesteld aan de Vereniging Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht ten behoeve van het stimuleren van de economie van de binnenstad.

Meer informatie
De reclamebelasting wordt geheven door de gemeente Dordrecht, de POBD kan hier verder geen informatie over verstrekken. Voor meer informatie over de belasting en specifieke vragen over jouw situatie, verwijzen we dan ook graag door naar de gemeente Dordrecht. De officiële verordening kun je hier downloaden.

 

  • Date
    12/23/2014
  • Categories
    Financieel