Penningmeester

 • Voert de financiële administratie.
 • Waarborgt de continuïteit van de financiële administratie, met name in geval van opvolging.
 • Stelt financiële overzichten op.
 • Maakt het financiële gedeelte van het jaarverslag.
 • Beheert de bankrekeningen en eventuele spaarrekeningen.
 • Beheert de inventarislijst en inventaris, bepaalt of en onder welke voorwaarden inventaris wordt uitgeleend en ziet toe op retourbezorging.
 • Begroot inkomsten en uitgaven en voert op deze activiteiten, tussentijds en na afronding, financiële controle uit.
 • Is gemachtigd om facturen te laten betalen tot een bedrag van € 25.000 mits deze betrekking hebben op begrote activiteiten of leveringen (voortvloeiend uit bestuursbesluiten).
 • Beoordeelt of gedane uitgaven en declaraties vallen binnen de jaarbegroting, de kaders van werkgroepbudgetten en/of de in bestuursvergaderingen gemaakte afspraken.
 • Neemt het initiatief om voor bepaalde tijd ingestelde werkgroepen decharge te verlenen.
 • Onderhoudt contacten met subsidieverstrekkers.
 • Verzorgt de financiële administratie en facturering van de vrijwillige leden.
 • Verzorgt periodiek de betaling van de ontvangen en goedgekeurde facturen.